24-11-1394
آیا من درونگرا هستم یا برون گرا

آیا من درونگرا هستم یا برون گرا

آیا من درونگرا هستم یا برون گرا یونگ در سال 1921 نتیجه مطالعات خود را در زمینه تیپ های روانشناختی چاپ کرد، او در این کتاب […]
06-11-1394
تعریف کیفیت زندگی و اهمیت بهبود کیفیت زندگی

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی چطور به ما کمک میکند؟ در این مبحث شخصیت هائی را برایتان توضیح می دهم که بیشتر مستعد از پا افتادن در برابر استرس […]