روان نمایشگری ( سایکودراما ) psychodrama چیست؟
بهبود کیفیت زندگی

روان نمایشگری یا (سایکودراما) psychodrama چیست؟

روان نمایشگری یا (سایکودراما) psychodrama چیست؟ روان نمایشگری یا (سایکو دراما) که به اشتباه تئاتردرمانی یا نمایش درمانی هم گفته می شود و اجزاء وابسته به آن ازقبیل سوسیودرام  و اجرای نقش را مورنو در حدود سال 1930 ابداع کرد. روان نمایشگری با طرح هر مساله از سوی فرد می تواند به آشکارسازی هر یک […]